Your browser does not support JavaScript!
日本研究中心 Center for Japanese Studies National Sun Yat-sen University
日本研究中心 Center for Japanese Studies
外部成員
專長:中國大陸經濟、日本經濟社會變遷、經濟發展、東亞經濟整合
專長:文化政策研究、大眾傳播學、新聞學、政治經濟學、國際政治經濟學
專長:日本近代史、日本社會文化、日治期台灣地方制度、日治期台灣地域社會
專長:日本近代文學、台灣文學(日治時期)
專長:國家軍事戰略、國家網路安全